www.iskilipliyiz.com

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
Bu haber 637 kez okundu. | Kategori : POLİTİKA
Haberin Tarihi :   02 Nisan 2020 - 00:07

İskilip Belediyesi Faliyet Raporu Onaylanmadı.

Büyüt
Küçült
İskilip Belediyesi Faliyet Raporu

İSKİLİP’TE TARİHİ KARAR

İskilip Belediyesi’nin Faaliyet Raporu Meclis tarafından kabul edilmedi. İskilip Belediyesi’nde tarihinde ilk kez bir faaliyet raporunun onaylanmaması ile birlikte yeni bir süreç başlayacak.

İskilip Belediyesi’nin 2020 yılı Faaliyet Raporunun Meclis’te görüşülmesinin ardından yapılan oylamada 12 meclis üyesinden 9’u faaliyet raporuna ret oyu vererek kabul etmedi. MHP’li meclis üyeleri İsmail Su Akıtıcı, Mehmet Sözer, Erol Kambur, Musa Aslan, İlyas Yaman ve Ak Partili Meclis Üyeleri Fatma Selvi, Ahmet Göktaş, Erol Gökçe, ile Bünyamin Zeren faaliyet raporuna red oyu verirken, Belediye Başkanı Ali Sülük, MHP’li Meclis Üyesi Hatun Çam ile Murat Kiraz faaliyet raporunun kabulü yönünde oy kullandı.

YENİ BİR SÜREÇ BAŞLAYACAK

İskilip Belediye Başkanlığı Meclisi’nin Faaliyet Raporu üzerinde verdiği karar ile birlikte yeni bir süreç yaşanmaya başlanacak. Bu süreç 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 26. Maddesine göre işleyecek. 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 26. maddesinde yer verilen açıklamaya göre, “Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir. Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştaya gönderir. Yetersizlik kararı, Danıştayca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer” ibareleri yer alıyor.

BAZI CADDELERİN İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLDİ
İskilip Belediyesi’nin Nisan ayı toplantısında alınan kararlar uyarınca İskilip’teki bazı caddelerin isimleri de değiştirildi. Belediye Meclisi’ne yapılan 2 caddenin 1 sokağın isminin değiştirilmesi teklifi meclis üyelerinin tamamının oyu ile kabul edildi.

Bahabey Mah. Çorum Cad. Bahabey Mah. Dr. Devlet Bahçeli Cad.Hacıpiri Mah. Çorum Cad. Hacıpiri Mah. Dr. Devlet Bahçeli Cad.Bahabey Mah. Akşemseddin Cad.Bahabey Mah. Recep Tayyip Erdoğan Cad.Yenicami Mah. Akşemseddin Cad.Yenicami Mah. Recep Tayyip Erdoğan Cad.Kaleboğazı Mah. Kale Sok.Kaleboğazı Mah. Şehit Emre Dokumacı Sok. Olarak isimleri değiştirildi.

 

Faaliyet raporuna ret oyu veren 9 Belediye Meclis Üyesi basın ile de paylaştıkları gerekçeli raporlarını şu şekilde sundular:

Yaptığımız çalışmalar ve Müdürlüklerle ile yapılan görüşmeler neticesinde aşağıda belirtilen tespitler yapılmıştır.
Muhasebe kapsamında mali nitelikli işlemlerin kaydedilmesi sınıflandırılması ve özetleyerek rapor haline getirilmesinde detaylı bilgilere ulaşılamamıştır.

Müdürlükler tarafından verilen dosyaların belge ve tahakkukları usulüne uygun yapılmadığı görülmüştür.

Ödenek aktarmalarında Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. Maddelerindeki usul ve esaslara uygun olarak yapılmadığı görülmüştür.

4734 sayılı yasa kapsamında mal alımı işlerine ait ihale dosyalarının komisyonumuzca incelemesi yapılmış olup, kanuni usul ve esaslara uygun olduğu görülmüştür.

Yapılan harcamaların ilgili bütçe tertibine göre düzensiz yapıldığı görülmüştür.

Tek seferde ödenmeyen bazı harcamaların emanet hesaplarına alındığı ve daha sonra bu hesaptan ödendiği görülmüştür.

Doğrudan temin yoluyla yapılan mal ve malzeme alımlarında gerekli piyasa araştırmasının yapılmadan, alınan tekliflerin çoğunun aynı firmalardan alındığı, alınan bazı tekliflerin birim fiyatlarının piyasa fiyatlarının üzerinde kaldığı durumlar olduğu tespit edilmiş ve birim yetkililerine bundan sonraki alımlarında daha geniş ve titiz davranılması komisyonumuz tarafından önerilmiştir.

Belediye Başkanlığında yapılan doğrudan temin usulü ile alımların yeterli katılım sağlanamadığından ilanın ve duyurunun geniş çağlı yapılması gerekirse internet ortamında, ilgili firmaların mail adreslerinin bulunarak yeterli katılımın sağlanması ilan ve duyuruların geniş çaplı yapılması tavsiye kararımızdır.

4734 sayılı K.İ.K.’nun aşağıda belirtilen maddesine göre aykırı hareket edilerek bazı işlerin bir seferde ihale edildiği halde aynı işin sonunda doğrudan temin usulü ile tamamlandığı veya bazı yatırımların ihaleyle yapılması gerekirken işin birden fazla kısma bölünerek doğrudan temin usulü ile yaptırıldığı tespit edilmiştir.

Madde 5: İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

Eşit değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımları bölünemez.

Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Hükmü mevcuttur.

Belediye tarafından yapılan Temsil, ağırlama tören ve sosyal harcamaların ve sosyal faaliyet harcamaların yüksek olduğu ve fazla para harcandığı tespit edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün tarafımıza verilen belgelerde Belediye Başkanı Ali Sülük ile ilgili herhangi bir görev yolluğu ilçe dışına gidiş gelişleri ile alakalı bir belge verilmediğinden herhangi bir kanaat öne sürememekteyiz.

Belediyemiz vadesi geçmiş alacak takibini daha etkin yöntemler ile alacak takibi yapılması ve bu konuda kurumumuzun kullanabileceği tüm yasal yolların kullanılması gerekmektedir. Belediyemizin daha rahat maddi     çizgide olması amacıyla etkin tahsilat yöntemlerinin uygulanmasına dair iradenin kararlılıkla ortaya konulması, yapılacak alımlarda teknik özelliklerin birim bazlı ve daha açıklayıcı formlarla hazırlanması gerekmektedir.

Belediyeye ait taşıtlar ve iş makinaları için yüksek miktarda yedek parça ve tamir ücreti ödendiği anlaşılmakta, söz konusu taşıt ve iş makinaları hakkında araştırmaların yapılması tavsiye edilmiştir.

2020 yılında kiralanan, kiraya verilen ve satılan gayri menkullerin incelenmesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun usul ve esaslarına uygun olarak yapıldığını, dosyaların sondaj usulü ile incelenmiş ve görülmüştür.

İçme suyu abonelerine ilişkin kayıp kaçak tespitlerinin yapılması abonelik sisteminin düzenlenmesi yapılan tahakkukların 1.566.946,44 TL olduğu yapılan tahsilatın ise 1.352.908,98 TL olduğu görülmektedir. İlçemizin hane sayısı bilinmemekle birlikte yapılan tahakkukların yeterli olmadığı kanaatine varılmıştır.

İlçemizde son dönemde artışı görülen yeni binaların çoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. 2020 yılı içerisinde Bina Vergisi adı altında yapılan tahakkukun 591.656,74 TL olduğu 445.896,57 TL tahsil edildiği beyan edilmiştir. Ancak bu tutarlara ilişkin yeterli seviyede tahakkuk yapılmadığı, yapıldığı iddia ediliyorsa bile 1319 Sayılı Emlak vergisi kanunu incelenerek bina beyanlarının türü, sınıflandırması kanuna göre idarece çalışma yapılmasında yarar bulduğunu gözlenerek tavsiye olunur.

Vergi ve diğer gelirler ve takipli alacakların tahsilatının ve tahakkuklarının düşük olmasının sebepleri araştırılarak fiziki donanımların ve insan kaynağının verimli kullanılması anlaşılmaktadır. Yine belediye gelirlerini toplayan birimlerde çalışan personele ifa ettikleri göreve ilişkin hizmet içi eğitim verilmesi, verimlilik açısından uygun olacaktır. Yine elektronik ortamda beyanname alınması ve diğer hizmetlerin verilmesi vatandaşa kolaylıklar sağlayacağı gibi belediyenin tahakkuk ve tahsilatlarının hızlanarak artmasına da katkı sağlayacaktır.

Taşınır Mal Yönetmeliği ile ilgili herhangi bir çalışma olmadığı Otomasyon sisteminde taşınır kayıt sisteminin olup olmadığı tespit edilememiştir. Bu kapsamda demirbaşlar, mal alımları kayıtlarının tutulduğu bir sistemin olması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Belediye Kanunun hükümleri çerçevesinde Meclis ve Komisyon üyeleri ile Encümen üyelerine yapılan huzur hakkı ödemeleri ile belediye personellerinin işçi-memur-sözleşmeli-diğer personel özlük ödemelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığı ve kayıt altına alındığı saptanmıştır.

Komisyon üyelerinin tamamımın tespiti ile Aşevinin iş ve işlemlerine şerh konulmuştur. Alınan ayni ve nakdi bağışların herhangi bir şekilde kaydının tutulmadığı, Belediyemiz tarafından alınan malzemeler ile alakalı herhangi bir ihale veya faturasına rastlanılmadığı, ancak yevmiye defterinde belediyenin aşevi ile ilgili ödeme yaptığı görülmektedir.

2020 yılı personel giderinin kesinleşen toplam gelire oranının Belediye şirketinde çalışan personel maaşlarını Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından temin edilemediğinden tespiti yapılamamıştır.

Örneklem yöntemiyle açık ihale dosyaları incelenmiş olup; usulüne uygun olduğugörülmüştür.

İşyeri açma ve işletme ruhsatları Müdürlük tarafından Denetim Komisyonumuza sunulmadığından;inceleme yapılamamıştır.

Yapılan incelemeler neticesinde kurumun 31.12.2020 tarihi itibariyle banka mevcudunun 1.512.290,61 TL olduğu Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından beyan edilmiştir.

Yapılan incelemeler neticesinde kurumun kısa ve uzun vadeli kredilerini gösterir bir tabloyu Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından beyan edilmediğinden kredilerin ödeme durumları tespit edilememiştir.

Belediyemize ulaşan vatandaş şikâyetleri Zabıta Müdürlüğü tarafından Denetim Komisyonuna sunulmadığından herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

2020 yılı yapılan iş ve işlemlerde

Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan Belediyemize ait Düğün Salonunda Emniyet Müdürlüğünden talep edilen düğün organizasyon sayısı ile Belediyemizden alınan düğün organizasyonu arasında fark olduğu ve düğün salonunda harcanan malzemelerin kayıtlarının tutulmadığı, vatandaşlar tarafından ödenen ücretlerin çoğunun Belediyemiz veznesine yatırılmadığı tespit edildiğinden Komisyon üyeleri tarafından bu işletmenin tüm iş ve işlemlerine şerh konulmuştur.

Belediyenin taşınır işlemlerinde herhangi bir kayıt tutulmadığı alınan malzemelerin sadece muhasebe kayıtlarına aktarıldığı, hangi birimin hangi malzemeyi aldığı, hangi müdürlükte kullanıldığı ile alakalı herhangi bir kayıt tutulmadığı Denetim Komisyonumuzca tespit edilmiştir.

Belediye Başkanı Ali Sülük’ün kendi şahsi çiftlik evinde Belediyemizin taşeron şirketinde çalışan kişileri çiftlikte çalıştırdığı, çiftliğin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarını Belediyemiz kaynaklarından temin ettiği ve kamu malını kendi kişisel iş ve işlemlerinde kullandığı Komisyonumuza bilgi veren Belediye personelinden öğrenilmiştir.

Belediye Başkanı Ali Sülük’ün şahsına ait Kırk Kızlar Tepesinde bulunan arazisinin düzeltilerek yolunun açılmasını Belediyemiz kaynaklarını kullandığı ve bu işlemlerden Belediyemize herhangi bir ücretin yatırılmadığı Komisyonumuzca tespit edilmiştir.

Belediye Başkanı Ali Sülük’ün tanıdıkları ve akrabalarının Belediye mücavir alanları dışında kalan arazilerinin veya bağ evlerinin Belediyemizin kepçe, kamyon ve işçilerini kullanarak herhangi bir ücret almadan yol açma, teraslama, arazi düzenlemesi gibi iş ve işlemleri yaptırdığı Komisyonumuzca tespit edilmiştir.

Belediyemize ait Marangozhaneye ihale ile alınan tomrukların alındığı, ancak herhangi bir kaydın yapılmadığı buranın faal olarak kullanıldığı ve buradan gelen gelirlerin 2020 yılı içerisinde olmadığı ve bu işletmenin giderlerinin Belediyemiz tarafından karşılandığı, özel iş yapan diğer marangozların buradan faydalandığı ve ücret ödemediği Komisyonumuzca tespit edilmiştir.

Belediyemize alınan hırdavat malzemelerinin ağırlıkta aynı firmalardan 22/d usulü ile ihale edildiği ve rant oluştuğundan fiyatlarına bakılmaksızın afaki rakamlardan satın alındığı tespit edilmiştir.

Belediyemize ait aşevine yardımda bulunan vatandaşların vermiş olduğu gıda, et, hububat gibi yiyecek malzemelerinin kayıt altına alınmadığı Komisyonumuzca tespit edilmiştir.

 Yapılan incelemeler sonucunda Aşevinin faaliyete geçtiğinden bugüne, düzenli olarak Belediye Başkanı Ali Sülük talimatı ile şahsına ait çiftliğine yemek götürüldüğü Belediye Meclis üyelerimizden İsmail Suakıtıcı, Mehmet Sözer, Musa Aslan, Erol Kanbur, Bünyamin Zeren, Ahmet Göktaş, Erol Gökçe tarafından Komisyonumuza bildirilmiştir.

 Aş Evinin 2020 yılı Kurban Bayramı’nda bağışlanan kurbanların deri ve kelle bağışları ile ilgili herhangi bir gelirin Belediyemize yatırılmadığı görülmüş, İsmail Suakıtıcı ve Mehmet Sözer’in kurbanlarının deri ve kellelerinin Belediye Aşevine bağışladıklarını ifade etmiş, yapılan denetim neticesinde adı geçen şahıslarında bağışların Belediye kayıtlarında rastlanmadığı Komisyonumuzca belirlenmiştir. Bu husus Belediye Aş Evine bağışlanan kurbanlık etlerin Atatürk Orman Çiftliği Düğün Salonunda kullanıldığı gibi kamuoyunda Belediye aleyhinde çeşitli dedikodu ve olumsuz yorumlara da yol açmaktadır. Kurbanlık etlerin Atatürk Orman Çiftliğinde kullanıldığını Belediyemiz personeli Denetim Komisyonuna verdiği ifade bu konuyu doğrulamaktadır.

Aş Evinde yapılan yemekler halk tarafından ücreti mukabilinde aldıklarını ve ücretinin orada görevli personele verdiklerini beyan etmişlerdir.

Belediyemize ait aşevinde yardıma muhtaç ailelere yardım edildiği gibi haricen personel veya diğer kişiler tarafından menfaat sağlandığı Denetim Komisyonumuzca tespit edilmiş olup Başkanlığın bu konu hakkında hukuki işlemlerin başlatması elzemdir.Sayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu habere ilk yorumu siz yapın.
DİĞER HABERLER
Son Yorumlar
Nazan öztürk
Allah nur içinde yatırsın inşallah
Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
"www.iskilipliyiz.com | http://www.iskilipliyiz.com/"   Tum Hakları Saklıdır. © 2020 - 2021